Návrat žáků 1. - 5. ročníku do školy

12. května 2020 - (Aktualizováno: 19. května 2020)

Návrat žáků 1. – 5. ročníku do školy

 

Vážení rodiče, nabízíme Vám všechny klíčové informace spojené s návratem žáků 1. – 5. ročníku do škol.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

 • Od 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku ve škole.
 • Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete zde.
 • Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit nejpozději do 18. 5. 2020. Prohlášení zájmu najdete zde. Pošlete ho, prosím, e-mailem na adresu třídního učitele /viz níže/.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.

 

ORGANIZACE VÝUKY

 

Výuka bude probíhat od 8.00 do 11.45 hodin.

 

Skupiny žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd

a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině bude 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák

v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole

do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy dle abecedního řazení. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Pedagogičtí zaměstnanci /učitelé, asistenti, vychovatelé/ přidělení ke skupině by se neměli měnit.  

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Cílem vzdělávací aktivity je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.  

Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině mohou zajistit také vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Bude upřednostněno formativní hodnocení. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude možná.

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy a v areálu stadionu TJ Chropyně. Aktivity mimo areál školy nebudou možné.

 

Cesta do školy a ze školy

Nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Před zahájením pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorňujeme!

Je nezbytný průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. Budova školy se otevře v 7.30 hod.

Při odchodu žáků ze školy nesmí nedocházet k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky.

 

Poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Obědy si řeší každý zákonný zástupce samostatně komunikací se školní jídelnou.

 

 • V návaznosti na sdělení Vašeho zájmu o výuku rozdělíme žáky do skupin. Složení skupin bude neměnné po celou dobu!
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření.
 • Pro předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy, platí obvyklá školní pravidla.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

 

 

REKAPITULACE - CO PROSTĚ MUSÍTE UDĚLAT

 • Vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (můžete buď poslat e-mailem na adresu třídního učitele, nebo v pondělí 25. 5. 2020 vzít s sebou do školy).
 • Vyjádřit zájem o docházku do školy (do 18. 5. 2020), pošlete, prosím, e-mailem na adresu třídního učitele:
 • 1.a  pí uč. Rozsypalová: rozsvl@zschropyne.cz
 • 1.b  pí uč. Žáková: zakoma@zschropyne.cz 
 • 2.a  pí uč. Vejdovská: vejdev@zschropyne.cz
 • 2.b  pí uč. Balášová: balaev@zschropyne.cz
 • 2.c  pí uč. Šamajová: samaiv@zschropyne.cz 
 • 3.a  pí uč. Blažková: blazma@zschropyne.cz
 • 3.b  pí uč. Behancová: behaja@zschropyne.cz 
 • 4.a  p. uč. Vejdovský: vejdro@zschropyne.cz
 • 4.b  pí uč. Chalupová: challe@zschropyne.cz
 • 4.c  pí uč. Bibrová: bibrev@zschropyne.cz 
 • 5.a  p. uč. Koncer: koncja@zschropyne.cz
 • 5.b  pí uč. Bednaříková: bednev@zschropyne.cz
 • Mít minimálně 2 roušky na žáka a den a sáček na uložení roušek.